Kasutustingimused

Home / Kasutustingimused
  1. Kasutustingimuste üldsätted

1.1. Käesolevad The Irish Embassy Pub e-kaupluse kasutustingimused (edaspidi Tingimused) reguleerivad aadressil www.telli.embassypub.ee asuva The Irish Embassy Pub e-kaupluse (edaspidi Embassypub) haldaja, kelleks on Parim Seltskond OÜ (registrikood 14466660, tegevuskohaga Paul Kerese 2, 20304, Narva, tel. +372 5661 6199, e-post info@embassypub.ee, edaspidi Müüja), ja Embassypub kasutaja (edaspidi Ostja) vahelisi Embassypub kasutamisest ja selle käigus sõlmitavatest tehingutest tulenevaid õigussuhteid, samuti Embassypub kasutamise üldtingimusi.
1.2. Embassypub teenus võimaldab Ostjal sõlmida Embassypub internetikeskkonnas Müüjaga ostu-müügileping Embassypub müüdava(te) asja(de) (edaspidi Kaup/Kaubad) suhtes.
1.3. Embassypub on Müüja poolt loodud internetipood, mille vahendusel toimub Kaupade/Teenuste müük Ostjale.
1.4. Enne Kauba suhtes ostu-müügitehingu teostamist ja ka muid Embassypub teenuseid kasutades kinnitab Ostja, et ta on Tingimustega tutvunud, nõustub neid täitma ja järgima ning käsitleb neid Müüjaga sõlmitava tehingu siduvate tingimustena. Tingimustega mittenõustuv Ostja ei saa Müüjaga sooritada Kauba suhtes ostu-müügitehingut.
1.5. Lisaks Tingimustele reguleerivad Müüja ja Ostja vahelisi Embassypub kasutamisest tekkivaid õigussuhteid ka Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid, millistest tuleb Müüjal ja Ostjal lähtuda ka Tingimustes eraldi lahendamata jäänud küsimustes.
1.6. Müüja on õigustatud e-kaupluse arengust tulenevalt ning e-kaupluse parema ja turvalisema kasutamise huvides käesolevaid ostutingimusi ja hinnakirja muutma ning täiendama. Muudatustest ja täiendustest teatatakse internetileheküljel www.telli.embassypub.ee. Ostutingimuste ja hinnakirja muudatused ning täiendused jõustuvad vastava muudatuse või täienduse avaldamishetkest internetileheküljel www.telli.embassypub.ee. Kui tellimus edastati enne ostutingimuste muudatuste jõustumist, rakendatakse neid ostutingimusi, mis kehtisid tellimuse edastamise ajal, välja arvatud juhul, kui seaduses või käesolevates Tingimustes on ette nähtud teisiti.

2. Ostu-müügitehingu pooled
2.1. Müüjaks on Embassypub haldajaks olev äriühing ärinimega Parim Seltskond OÜ (registrikood 14466660, tegevuskoht Paul Kerese 2, 20304, Narva, tel. +372 5661 6199, e-post info@embassypub.ee)
2.2. Ostjaks võib olla vähemalt 18-aastane füüsiline isik ja iga juriidiline isik, kes enne ostu-müügitehingu teostamist ja ka muid Embassypub teenuseid kasutades kinnitab, et on Tingimustega tutvunud ning nõustub ja kohustub neid täitma.
2.3. Juhul, kui füüsilisest isikust Ostja on alla 18-aastane, kinnitab ta ostu-müügitehingu sooritamisega, et tema poolt Müüjaga sõlmitava tehingu on tema seaduslik esindaja vastavalt seadusele eelnevalt heaks kiitnud või et ta täidab tehingu vahenditega, mille andis talle selleks otstarbeks või vabaks kasutamiseks tema seaduslik esindaja või viimase nõusolekul kolmas isik. Alla 18- aastasele isikule alkoholi üle ei anta ja ette makstud summat ei tagastata.

3. Kaupade hinnad, kättesaadavus ja tooteinfo
3.1. Kõikide Embassypub müüdavate Kaupade hinnad on eurodes ja sisaldavad Eesti Vabariigis ostu-müügitehingu sooritamise hetkel kehtivat käibemaksu, samuti muid riiklikke või kohaliku omavalitsuse poolt kehtestatud makse. Käibemaksu määr 20%.
3.2. Lisaks Kauba ostu-müügihinnale kohustub Ostja tasuma ka tema poolt ostetava Kauba sihtkohta toimetamisega kaasneva transpordikulu (edaspidi Transpordikulu). Kui Kauba sihtkoht asub Narva linnas, on Transpordikulu suuruseks 5,00 € ning see ei sõltu ostetava Kauba kogusest, kaalust ega suurusest ning seda eeldusega. Kauba toimetamisel väljapoole Narva linna ei toimu, kui otse läbi Embassypub kontaktide pole seda eraldi kirjalikult lubatud. Muude võimalike transpordiliikide loend ja maksumus on äratoodud aadressil www.telli.embassypub.ee virtuaalses ostukorvis (edaspidi Ostukorv).
3.3. Müüjal on ilma etteteatamata igal hetkel õigus muuta Kaupade hindu. Juhul, kui Müüja muudab Kaupade hindu pärast Ostja poolt Kauba suhtes tellimuse esitamist, kohustub Müüja müüma Kauba Ostjale hinnaga, mis kehtis Ostja poolt ostu-müügitehingu sõlmimise hetkel, s.o hetkel, kui Ostja tasus Kaupade eest kooskõlas Tingimuste p-ga 4.11., 4.12. või 4.13. ning ostu-müügitehing loeti vastavalt tingimuste p-le 4.15. sõlmituks. Kui Müüja poolt muudetud hind on soodsam Ostja poolt ostu-müügitehingu sõlmimise hetkel kehtinud hinnast, ei ole Ostjal õigust nõuda Müüjalt hinnavahe kompenseerimist või Kauba müümist pärast ostu-müügitehingu sõlmimist kehtestatud soodsama hinnaga. Kui aga Kauba muudetud hind on kõrgem Ostja poolt ostu-müügitehingu sõlmimise hetkel kehtinud hinnast, on Ostjal õigus Tingimuste p-s 6.1. sätestatud tingimustel taganeda ostu-müügi tehingust vastavalt Tingimuste p-le 6.4.
3.4. Juhul, kui tehnilise vea tõttu on Embassypub pakutava Kauba hind muutunud/muudetud võrreldes vastava Kauba tavalise turuhinnaga ebamõistlikult odavaks ja Müüja ei ole Kauba juures eraldi märkinud, et tegemist on tema poolt Kaubale kehtestatud allahindlusega, siis on Müüjal õigus Tingimuste p-s 6.8. sätestatud tingimustel taganeda vigase hinnaga Ostja poolt sõlmitud ostu-müügitehingust eeldusel, et Müüja ei ole Kaupa Ostjale veel ostu-müügitehingu täitmiseks sihtkohta saatnud.
3.5. Ostja peab Embassypub kasutades arvestama, et Embassypub Kaupade valmistamise ja laoseisu arvestamise eripära tõttu kajastab Kaupade laoseis tegelikku olukorda ajalise nihkega ja võib tegelikust seisust erineda. Samuti peab Ostja arvestama, et tema poolt soovitav Kaup valmistatakse Müüja laoseisust Ostjale alles pärast Kauba eest tasumist Tingimustes sätestatud tingimustel. Seetõttu ei vastuta Müüja selle eest, kui Ostja poolt tellimust alustades on tema poolt soovitud Kaup Embassypub lehel olemas, kuid ostu-müügitehingu sõlmimise hetkel selgub, et Ostja poolt soovitud Kaup on Müüja laost otsa saanud. Sellisel juhul ostu-müügitehingut Müüja ja Ostja vahel sellise Kauba suhtes ei sõlmita ning Müüja ei vastuta sellest Ostjale tekkida võivate võimalike kahjude eest. Müüja tagastab saamata jäänud kauba ulatuses makstud raha 3 (kolme) tööpäeva jooksul.
3.6. Samuti peab Ostja Embassypub kasutades arvestama, et Kauba tooteinfo leheküljel kuvatavad tootepildid on illustratiivse tähendusega ning võivad mõnevõrra erineda Kauba tegelikust väljanägemisest. Ostjat huvitava Kauba kohta täieliku ülevaate (sh toote kompomendid, allergeenid, laktoosi ja gluteenisisaldused omadused ja väljanägemine) saamiseks on Ostjal võimalik pöörduda Müüja poole läbi Embassypub e-kirja teel saadetava päringu aadressile info@embassypub.ee, või sõltuvalt tootest tulles ise kohale Embassypub toidukohta, selle avamisaegadel, mille asukoha leiab Embassypub internetikeskkonnast lingi alt „Kontakt“.

3.7 Embassypub lehel ja pubi müügisaalis olevad tootenimistud ei ole samad.
3.8. Tooteinfos kajastatud Kauba koguse ja hinna muudatused jõustuvad alates selle avaldamisest www.embassypub.ee internetikeskkonnas.
3.9. Kaup tuuakse kohale Embassypub lehel märgitud aegadel.
3.10 Embassypub kinkekaart on ühekordne ning kinkekaardi väärtus tuleb ära kasutada korraga. Kinkekaarti ei ole võimalik tagastada ega ümber vahetada raha vastu. Kui toote väärtus jääb alla kinkekaardi väärtuse, siis vaheraha ei tagastata. Kui toote maksumus ületab kinkekaardi väärtuse, tuleb puuduv summa tasuda. Kinkekaart kehtib 6 kuud pärast väljastamist.

4. Tellimuse vormistamine, ostu-müügitehingu sõlmimine
4.1. Embassypub võtab tellimusi vastu järgmiselt:
4.1.1. internetikeskkonnas www.embassypub.ee automaatse tellimissüsteemi kaudu või
4.1.2. erandkorras ka telefonil +372 601 1990 või saates tellimuse aadressile info@embassypub.ee
4.2. Tellimine ei ole ostu-müügi lepingu sõlmimine. Ostu-müügi lepingu sõlmimise ja kohustuste tekkimise faktiks on ainult käesolevate Tingimuste punkti 4.15. täitmine.
4.3. Ostja poolt Embassypub e-kaupluse internetikeskkonnas www.embassypub.ee välja valitud Kauba suhtes ostu-müügitehingu sooritamiseks tuleb Ostjal esmalt lisada soovitav Kaup Ostukorvi, klikkides selleks Embassypub e-kauplust läbivalt vastava Kauba tooteinfo lehekülgedel asuvale lingile „Osta”. Juhul, kui Ostja soovib sama ostu-müügitehingu raames osta veel Kaupu, peab ta eelkirjeldatud toimingu sooritama iga tema poolt soovitava Kauba puhul.
4.4. Olles soovitud Kauba(d) välja valinud ja need Ostukorvi lisanud, peab Ostja ostu-müügitehingu jätkamiseks klikkima keskkonda läbivalt alati paiknevale lingile „Ostukorv”. Ostjal on Ostukorvis võimalik suurendada või vähendada ostetavate Kaupade kogust, samuti Kaupu Ostukorvist eemaldada. Ostukorvis tehtud muudatused uuenevad automaatselt vastavale käsklusklikile vastavalt. Kaupade kogust on võimalik suurendada või vähendada ka otseselt Ostukorvi minemata, tehes seda Embassypub internetikeskkonda läbivalt Kauba tootelehtedelt.
4.5. Ostja poolt Ostukorvi lisatud Kaupade hinnale lisandub vastavalt Tingimuste p-s 3.2. sätestatule ka Transpordikulu, mis liidetakse Ostukorvis automaatselt Ostja poolt Kaupade eest tasumisele kuuluvale hinnale ning mis tekib vastavalt Ostja transpordi valikule Ostukorvis ka visuaalis eraldiseisva artiklireana.
4.6. Kui Ostja on tema poolt ostetavad Kaubad lõplikult välja valinud ja soovib ostu-müügitehingu teostamisega edasi minna, tuleb kaupade eest tasuda .
4.7. Enne tellimuse Müüja poolt vastuvõtmist peab Ostja sisestama Müüjal tellimust täita võimaldavalt enese kontaktandmed, vajutades selleks nupule “Kontaktandmete sisestamine” ja täites ära virtuaalse ankeedi oma isikuandmetega (eesnimi, perekonnanimi, Kauba sihtkoht: linn, aadress, postiindeks; kontakttelefon, e-posti aadress, juriidilise isiku puhul juriidilise isiku ärinimi, registrikood, juriidilise isiku juriidiline aadress, Kauba sihtkoht, esindaja ees- ja perekonnanimi). Ostja kohustub tellimust vormistades ja ankeete täites avaldama Embassypub-le vaid tõeseid ja korrektseid isikuandmeid, vastutades täielikult valeandmete avaldamisega tekkiva võimaliku kahju eest, sh Kauba sihtkohta toimetamisel tekkida võiva tarnetähtaja viivituse eest.
4.8. Enne tellimuse lõplikku kinnitamist peab Ostja oma tellimuse kinnitama ning veendudes sisestatud andmete õigsuses klikkima “Tellimuse kinnitamine”. Sihtadressaadikoha hilisem muutmine ei ole võimalik.
4.9. Enne kui tellimus vormistatuks loetakse, peab Ostja valima ostetavate Kaupade eest maksmise viisi, misjärel peab Ostja klikkima nupul „Soorita makse / saada ettemaksuarve“. Makseviiside puhul on Ostjal võimalik valida, kas ta tasub Kauba eest:
4.9.1. internetipanga kaudu, valides loetelust endale sobiva krediidiasutuse, kelle internetipanga vahendusel ta soovib Kauba eest tasuda või;
4.9.2. ülekandega (nupp „Maksan ülekandega“).
4.10. Ostja annab Müüjale õiguse tema poolt Embassypub sisestatud isikuandmete töötlemiseks ja säilitamiseks. Müüja kinnitab, et kõiki Embassypub kasutamise ja ostu-müügitehingute sõlmimise käigus teatavaks saanud Ostja isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot.
4.11. Tellimuse ankeeti täites kinnitab Ostja ostu-müügilepingu sõlmimise hetkest, et on tutvunud ja nõustub Embassypub ostutingimustega, millega Ostja kinnitab, et on Tingimustega tutvunud, neist aru saanud ja nõustub neis sätestatud tingimustel Müüjaga ostu-müügilepingut sõlmima. Soovi korral on Ostjal võimalus Tingimused välja printida või salvestada need digitaalsel kujul enda andmekandjale.
4.12. Pärast ankeedi täitmist isikuandmetega ja nupu “Tellimuse kinnitamine” vajutamist tuleb Ostjal juhul, kui ta on makseviisiks valinud „Maksan internetipanga kaudu“ (Tingimuste p 4.9.1.), klikkida lingile „Soorita makse / saada ettemaksuarve“, misjärel suunatakse Ostja tema poolt valitud internetipanka. Peale makse sooritamist internetipangas peab Ostja klikkima nupul „Tagasi kaupmehe juurde“, mille järel saab Müüja pangast kinnituse Ostja poolt Kauba tasumise kohta. Juhul kui Ostja jättis nuppu “Tagasi kaupmehe juurde” klikkimata, ei vastuta Müüja vormistatud tellimuse temani mitte jõudmise ega sellest võimalike tõusetuvate kahjude eest, sest tegemist on ilmse Ostja tegemata jätmisega.
4.13. Juhul, kui Ostja on makseviisiks valinud „Maksan ülekandega“ (Tingimuste p 4.9.2.), tuleb tal pärast ankeedi täitmist isikuandmetega ja nupu “Tellimuse kinnitamine” vajutamist klikkida samuti lingile „Saada ettemaksuarve“, misjärel saadab Müüja Ostja poolt ankeedis märgitud e-posti aadressile Kauba kohta PDF-formaadis arve. Ostu-müügitehingu sõlmimiseks kohustub Ostja Müüja poolt saadetud arve enda poolt valitud viisil ise tasuma. Enne arve laekumist Kaup Ostjale ei toimetata.
4.15. Ostja ja Müüja vahel loetakse Kauba suhtes ostu-müügitehing sõlmituks hetkest, kui Müüja on saanud Tingimuste p-s 4.12. kirjeldatud kinnituse Kauba eest täieliku tasumise kohta või kui Tingimuste p-s 4.13. mainitud arve on tasutud ning arvel sätestatud summa on täies ulatuses laekunud Müüja pangakontole. Eduka tellimuse sooritamise ja ostu-müügilepingu sõlmimise korral saadab Müüja Ostja poolt märgitud e-posti aadressile elektroonilise tellimuse jõustumiskinnituse (tellimuse maksekinnituse). Seega ostu-müügi tehing loetakse sõlmituks (jõustunuks) sellest hetkest, kui käesolevate Tingimuste p-s 4.15 kokkulepitud ettemaksusumma on laekunud Embassypub e-kauplust opereeriva Müüja arveldusarvele või erandina vastavasisulise eelneva kokkuleppe korral Müüja kontoris asuvasse kassasse.
4.16. Tellitud Kaupa automaatselt ei broneerita. Kõik operatsioonid tehakse töö ajal Embassypub töötajate poolt.
4.17. Kui Ostja ei ole alates tellimuse vormistamisest tasunud tellimuses toodud Kauba eest, tühistab Müüja tellimuse automaatselt ning ostu-müügilepingut Ostja ja Müüja vahel Kauba suhtes ei sõlmita.

5. Tellimuse täitmine, Kauba kohaletoimetamine ja üleandmine
5.1. Müüja kohustub koheselt pärast Tingimuste punkti 4.15. kohaselt ostu-müügitehingu sõlmimise kohta informatsiooni saamist asuma ostu-müügitehingut täitma, väljastades ostu-müügitehingu objektiks oleva Kauba Ostja poolt märgitud sihtkohta toimetamiseks.
5.2. Tellimust vormistades saab Ostja teada Kauba kohaletoimetamiseks ja üleandmise tingimused:
5.2.1. kaup tuuakse termokarpides
5.2.2. Embassypub lahtiolekuaegadel, kuid mitte kella 22:00 – 10:00 vahel
5.3. Ostja ostetud Kaup toimetatakse Ostja poolt märgitud Narva linna aadressile üldjuhul maksimaalselt 3 tunniga. Embassypub avamisadae väliselt tellitud kaup toimetatakse kohale järgmise avamisaja jooksul. Võimalusel helistab Kaupa kohaletoimetav transpordiettevõtte esindaja Ostja kontakttelefonile alati ka ette ja lepib Ostjaga eelnevalt täpse Kauba kättetoimetamisaja kokku. Müüja palub Ostjal tagada Kauba vastuvõtmiseks Ostja poolt märgitud sihtkohas enda või volitatud isiku kohalolek.
5.5. Kui pärast ostu-müügitehingu sõlmimist selgub, et Ostja poolt ostetud Kaupa Müüja laos enam ei ole ja see tuleb spetsiaalselt Kauba tarnijalt tellida ning on ilmne, et Kauba kohaletoimetamine Tingimustes määratud tarnetähtaja jooksul ei ole võimalik, või muudel juhtudel, kui Kauba tähtaegne kohaletoimetamine ei ole võimalik asjaoludel, mille eest Müüja ei vastuta, teatab sellest Müüja Ostjale viimase poolt tellimuse vormistamisel märgitud kontakttelefoni või elektronposti teel esimesel võimalikul võimalusel, ent mitte hiljem kui 1 tööpäeva jooksul arvates ostu-müügilepingu sõlmimisest vastavalt Tingimuste punktile 4.15. ning ühtlasi annab teada Ostja poolt tellitud Kauba kohaletoimetamise tähtaja. Juhul, kui Ostja kaotab Kauba kohaletoimetamise tarnetähtajast pikema tähtaja tõttu huvi Kauba ostmise vastu, on Ostjal õigus ostu-müügilepingust Tingimuste p-s 6.1. sätestatud alusel taganeda.
5.6. Juhul, kui Kauba sihtkohta toimetamise tarnetähtaja viivitus või muu sellega seotud arusaamatus on tingitud Ostja poolt tellimuse vormistamisel esitatud isikuandmete ebatäpsusest või ebaõigsusest, ei vastuta sellise viivituse eest Müüja ning Ostjal puudub õigus Lepingu p 6.1. alusel ostu-müügilepingust taganeda.
5.7. Ostja poolt ostetud Kaup antakse sihtkohas transpordiettevõtte esindaja poolt Ostjale üle koos transpordi saatelehega.

5.8. Ostja peab Kauba kättesaamisel ja selle kasutusse võtmisel arvestama, et ta avaks Kauba pakendi võimaluse korral ettevaatlikult.

6. Ostu-müügilepingust taganemine

6.1. Ostjal on õigus ostu-müügilepingust taganeda Tingimuste p-s 5.4. sätestatud juhul, s.o. olukorras, kus Ostja ja Müüja vahel on ostu-müügitehing Tingimuste p 4.15. kohaselt sõlmitud, kuid Kauba kohaletoimetamine Ostja poolt määratud sihtkohta viibib Müüjast tuleneval põhjusel üle Tingimustes määratud tarnetähtaja või kui Kauba hind on ostu-müügi tehingu sõlmimise ajahetkega võrreldult muutunud kallimaks. Ostjal on õigus sellisest lepingust taganeda 1 tööpäeva jooksul alates Müüjalt Kauba viibimise ja selle põhjuste kohta teadasaamisest, esitades Müüjale vastavasisulise kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis taganemisavalduse.

6.2. Tellitud toidud (Kaup) ei ole tagastatavad ja Ostja kinnitab tehingu vormistamisel ja tasumisel, et on sellest teadlik.

6.8. Müüjal on õigus ostu-müügilepingust taganeda Tingimuste p-s 3.4. sätetstatud juhul, s.o. olukorras, kus tehnilise vea tõttu on Embassypub pakutava Kauba hind muutunud/muudetud võrreldes vastava Kauba tavalise turuhinnaga ebamõistlikult odavaks ja Müüja ei ole Kauba juures eraldi märkinud, et tegemist on tema poolt Kaubale kehtestatud allahindlusega, ning Müüja ei ole Kaupa Ostjale veel ostu-müügitehingu täitmiseks sihtkohta saatnud. Müüjal on õigus sellisest tehingust taganeda koheselt, esitades Ostjale vastavasisulise suulise teate Kauba kohaletoimetamisel, või võtta Ostja poolt esitatud kontaktandmetega ühendust ja pakkuda samas väärtuses teist Kaupa. Müüja kohustub tehingust taganemise korral hiljemalt 3 kalendripäeva jooksul tagastama Ostjale tema poolt Kauba eest tasutud ostu-müügihinna.

6.10. Ostja nõustub võimalusega, et Tingimuste p 6 kuritarvitamisel Müüja keeldub teda edaspidi teenindamast.

6.11. Lisaks sätestatud lepingust taganemise õigusele on nii Ostja kui ka Müüja õigustatud Tingimuste rikkumise korral või Kauba mittevastavusel kasutama ka teisi seadusest tulenevaid õiguskaitsevahendeid.

  1. Müüja vastutus Kauba mittevastavuse puhul ja Kauba tootja müügigarantii

7.1. Müüja vastutab Kauba lepingutingimustele mittevastavuse ja puuduste eest, mis ilmnevad koheselt Kauba üleandmisest Ostjale.

7.2. Kaubal puuduse ilmnemisel peab Ostja koheselt puuduse ilmnemisest sellest Müüjat (Kauba üleandjat) teavitama, hilisemaid pretensioone ei arvestata.

7.3. Müüja ei vastuta Kaubal ilmnenud puuduste eest, mis on tekkinud Ostja süül või kui puudus on tekkinud Kauba mittekorrapärase kasutamise tagajärjel.

7.4. Ostja kohustub kasutama Embassypub e-kaupluse teenust üksnes vastavalt seadusele ja headele tavadele tuginedes.

7.7. Osta vastutab ise kõikide kasutamist eeldavate seadmete tarkvara andmesidesüsteemide muretsemise ja korrashoidmisega seotud ning samuti muude Embassypub e-kaupluse kasutamisest põhjustatud kulutuste eest.

7.8. Ostja vastutab täielikult Embassypub-kaupluse Tingimuste vastasest ning seaduse või heade tavade vastasest Embassypub-kaupluse kasutamisest tekkinud kahjude eest Embassypub, teistele Embassypub-kaupluse kasutajatele või kolmandatele isikutele.

  1. Tingimuste muutmine, vaidluste lahendamine

8.1. Müüjal on õigus Tingimusi osaliselt või täielikult ühepoolselt ja ilma etteteatamata muuta. Muudatused jõustuvad alates nende avaldamisest Embassypub koduleheküljel www.telli.embassypub.ee. Kui Ostja esitas tellimuse enne Tingimuste muudatuste jõustumist, kohaldatakse Ostja ja Müüja vahelisele õigussuhtele Ostja poolt tellimuse esitamise hetkel kehtinud Tingimusi, v.a. kui seaduses või Tingimustes on ette nähtud teisiti.

8.2. Tingimuste osapooled vastutavad teineteise eest Tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses. Müüja ei vastuta Ostjale tekitatud kahju eest ega Kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või Kauba kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida Müüja ei saanud mõjutada ning mille saabumist Müüja ette ei näinud ega võinud ette näha (vääramatu jõud).

8.3. Ostja ja Müüja vahel Embassypub kasutamisel, ostu-müügitehingu sõlmimisel ja täitmisel tekkivad vaidlused üritavad osapooled ära lahendada läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Ostjal õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse, esitada kaebus Euroopa Liidu uue elektroonilise keskkonna ODR-platvormi (Online Dispute Resolution) http://ec.europa.eu/odr kaudu või pöörduda kohtusse. Kohtusse pöördumise korral on Ostja ja Müüja leppinud kokku kokkuleppelise kohtualluvusena Müüja asukohajärgse kohtu.